• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
תקנון איגוד הגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד

1. א. שם האיגוד

האיגוד יקרא בשם "ההסתדרות הרפואית בישראל - האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד " (איג"א).

"Israel Medical Association - Israel Gastroenterology Association" (IGA).

1. ב. היקף וסמכות איגוד הגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד

האיגוד הוא חלק בלתי נפרד מהר"י , מוקם מתוקף תקנון הר"י, ויונק סמכויותיו מתקנות אלו. כל תקנה מתקנות האיגוד הישראלי לגסטרואנטרלוגיה  בישראל שאינה מתיישבת ו/או סותרת  ו/או מתנגדת לתקנון הר"י, מדיניותה או פעולותיה- בטלה מעיקרה. כל החלטה שתתקבל באסיפה הכללית של האיגוד ו/או במוסדותיו המנהליים והמבקרים המתנגדת ו/או סותרת ו/או אינה מתיישבת עם החלטות מוסדות הר"י המרכזיים ו/או עם מדיניותה או פעולותיה- בטלה מעיקרה.

2. מטרות איגוד הגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד

1. פיתוח וקידום התחום של כל הקשור במחלות דרכי העיכול הכבד והתזונה בישראל.

2. דאגה לחינוך רפואי בכל הקשור למחלות דרכי העיכול הכבד ותזונה.

3. עידוד המחקר בגסטרואנטרולוגיה מחלות הכבד ותזונה.

4. שמירה על איכות מקצועית ואתית גבוהה של הגסטרואנטרולוגיה הקלינית, האנדוסקופיה והמחקר.

5. קשירת קשרים עם גופים גסטרואנטרולוגיים בחו"ל וייצוג הגסטרואנטרולוגיה הישראלית כלפי חוץ ופנים.

6. ארגון כנסים מדעיים בגסטרואנטרולוגיה בארץ.

7. איג"א יהיה הגוף המייצג את הגסטרואנטרולוגים כלפי המעבידים בנושא תנאי עבודתם  דרך הר"י.

3. א. חברות באיגוד הגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד

באיגוד יהיו שלושה סוגים של חברים:

1. חבר מן המניין- יוכל להתקבל חבר הר"י שהוא בעל תואר מומחה מוכר בגסטרואנטרולוגיה
ו/או גסטרואנטרולוגיה ילדים ובלבד שהאחרונים לא יוכלו לשמש בתפקידי יו"ר, מזכיר וגזבר.

2. חבר שלא מן המניין- יוכל להתקבל כל רופא חבר הר"י שיש לו עניין במחלות מערכת העיכול והכבד ו/או בעל מקצוע פרה-רפואי בתפקיד הקשור בגסטרואנטרולוגיה כגון: עובד מעבדה וסיעוד המעוניין בחברות (אינו חייב להיות רופא או חבר בהר"י) לפי שיקול דעת הועד. חברים שלא מן המניין אינם יכולים לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד.

3. חבר כבוד- האסיפה הכללית של האיגוד רשאית לבחור חברי כבוד לפי הצעת הועד וברב פשוט של האסיפה הכללית. חבר כבוד אינו חייב להיות חבר בהר"י. חבר כבוד יכול להיות גם תושב חוץ.

כל מועמד לחברות יגיש בקשתו בצירוף מסמכיו למזכיר האיגוד בכתב. הועד ידון בקבלת חברים חדשים פעמיים בשנה : בחודש ינואר ו בחודש יולי בכל שנה). הועד ישקול את בקשת המועמד וידווח לאסיפה הכללית ולחברים החדשים על קבלתם.

החלטת הועד בדבר דחיית חברותו של מועמד תנומק בכתב ותימסר למועמד, לאחר שאפשר לו הזדמנות נאותה להופיע בפני הועד ולטעון את טענותיו. המועמד יוכל לערער על החלטת הוועד לוועדת הביקורת של האיגוד ולאחר מכן לבית הדין של הר"י, והכרעתו תהיה סופית.

3. ב. הפסקת החברות איגוד הגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד

1. עם הוצאתו ו/או יציאתו כדין מהר"י (אלא אם כן הוא אינו חבר הר"י)

2. עם ביטול החברות מצד החבר. על ביטול זה יש להודיע למזכיר האיגוד בכתב. הודעה על ביטול החברות אינה משחררת את החבר ממילוי ההתחייבויות הכספיות אשר הוטלו עליו לפני ביטול החברות.

3. על פי החלטה מנומקת של האסיפה הכללית ברב של שני שלישים- בהצבעה חשאית, של חברים מן המניין בלבד. הודעה על דיון להרחקת חבר מהאיגוד באסיפה הכללית, תישלח לחברים שלושים ימים לפחות לפני מועד האסיפה.

4. אם החבר לא שילם את מיסי החבר או תשלומים אחרים שהוא חייב לאיגוד כדין, על אף שניתנו לו שלוש אזהרות בכתב מאת ועד האיגוד ובלבד שחלפו 30 יום לפחות בין אזהרה לאזהרה.

5. אם שוכנע הוועד כי החבר הפר את תקנות האיגוד או הר"י ו/או פעל בניגוד למדיניות או החלטות האיגוד או הר"י ו/או גרם נזק חומרי או מוסרי לאיגוד או להר"י בזדון ו/או הורשע בדין בעבירה שיש עמה קלון על ידי בית משפט מוסמך או הלשכה לאתיקה או בית הדין של הר"י.

בכל מקרה בו תעמוד לדיון שאלת הוצאת חבר מהאיגוד, יקבל החבר הנדון הודעה מתאימה בכתב על מועד הדיון ותינתן לו הזדמנות נאותה להופיע בפני האסיפה או הוועד ולטעון טענותיו.

על החלטת הוועד רשאי החבר לערער בפני ועדת הביקורת של האיגוד ורשאית הוועדה להחזיר הנושא לדיון בפני האסיפה הכללית או לאשר את הרחקת החבר. החבר יהיה רשאי לערער על החלטה זו בפני בית הדין של הר"י, והכרעתו תהיה סופית.

3. ג. זכויות וחובות חברי איגוד הגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד

לחברים מן המניין בלבד הזכות להצביע בבחירות לוועד ולהיבחר לוועד. לתפקידי יו"ר, מזכיר וגזבר יוכלו להיבחר רק חברים מן המניין בעלי תואר מומחה בגסטרואנטרולוגיה. רק חברים מן המניין זכאים להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית.

החלטה על שינויים בתקנון וכן החלטות הקשורות לנושא המומחיות, להשפעה על הסילבוס וכיו"ב סוגיות המטופלות מול המועצה המדעית של הר"י, תתקבלנה אך ורק על ידי החברים מן המניין בעלי מומחיות בגסטרואנטרולוגיה. כל החברים באיגוד זכאים לכל ההטבות והשירותים המוענקים על ידי האיגוד, כולל השתתפות בכנסים המדעיים.

אם בועדות המשנה או במוסדות האיגוד נמצאים חברים שאינם חברי הר"י- חברים אלה אינם רשאים לייצג את האיגוד כלפי גורמים חיצוניים.

על כל חבר למלא אחר ההחלטות שיתקבלו במוסדות האיגוד.

ועד האיגוד רשאי לאסור השתתפות בבחירות לאיגוד על חבר שלא השלים את חובת תשלומיו לאיגוד לתקופה של 24 החודשים שלפני מועד עריכת הבחירות.

4. א. מוסדות איגוד הגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד

1. אסיפה כללית רגילה- תתכנס לפחות פעם בשנה.

2. אסיפה כללית מיוחדת- הועד רשאי לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין לפי  ראות עיניו, או לפי דרישת 25% של החברים מן המניין וזאת תוך 30 יום מקבלת הדרישה בכתב. על אסיפה כללית יש להודיע 30 יום מראש תוך פירוט סדר יום ו/או הפניה למקום בו מפורסם סדר היום.

4. ב. אסיפה כללית ומנין חוקי איגוד הגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד

כל אסיפה כללית, בין רגילה ובין מיוחדת תהא חוקית, אם נתקיימו התנאים כדלקמן כולם יחד:

1. נשלחו הזמנות לכל חברי האיגוד לפחות 30 יום לפני המועד שנקבע ואם מדובר באסיפה כללית שלא מן המניין, במועד המוקדם ביותר האפשרי לפני כינוסה.

2. השתתף בה לפחות חצי מהחברים מן המניין בעלי זכות בחירה. אם בזמן הקבוע לא התאסף מנין חוקי כנ"ל, תידחה האסיפה הכללית לשעה, תתכנס במקום הקבוע בהזמנה ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים.

3. יו"ר האיגוד או חבר ועד שהוטל עליו התפקיד יכהן כיו"ר האסיפה הכללית

4. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות הנוכחים. ההצבעות יהיו בהרמת יד, למעט בחירות, ואלא אם כן נדרשה הצבעה חשאית על-ידי 10% מהמשתתפים. היו הדעות שקולות ולא התקבלה הכרעה בהצבעה- יכריע יו"ר האסיפה הכללית.

4. ג. תפקידיה של האסיפה הכללית איגוד הגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד

1. שמיעת דו"ח פעילות הועד מפי היו"ר ודו"ח כספים מפי הגזבר.

2. החלטה על אישור או אי אישור הדו"ח.

3. בחירת יו"ר, מזכיר וחברי הועד- הבחירות חשאיות- (ראה נספח ג') בחירות תתקיימנה באסיפה הכללית

4. החלטות בכל נושא שיובא לפניה ע"י הועד, לרבות התוויית הנחיות ודרכי פעולה לוועד ולפעילות האיגוד עד לאסיפה הבאה.

5. סדר היום יקבע ע"י הועד. נושא שלא נכלל בסדר היום כפי שפורסם, לא יידון באסיפה אלא אם כן החליטה על כך האסיפה ברב קולות המשתתפים.

ד. אסיפות מדעיות יתקיימו פעמיים בשנה. המועד והמתכונת יקבעו ע"י ועד האיגוד

5. א. ועד איגוד הגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד

הועד יכלול שישה חברים בעלי זכות הצבעה. היו"ר, המזכיר, הגזבר ו 3  חברים נוספים.

בנוסף, יהיה משקיף ללא זכות בחירה- היו"ר הנבחר (chairman elect). האסיפה הכללית תיבחר ביו"ר האיגוד ובמזכיר בבחירות חשאיות ואישיות
יתר חברי הועד יבחרו בבחירות חשאיות באסיפה הכללית.  ארבעת המועמדים שיזכו במספר הקולות הרב ביותר יהיו חברי הועד. היו"ר יחליט על תפקידם.

כאשר מספר המועמדים חופף למספר התפקידים, ניתן לקיים הצבעה גלויה עם אפשרות להתנגדויות

5. ב. תקופת כהונתו של ועד איגוד הגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד

היו"ר המזכיר וחברי הועד יכהנו בתפקידם שלוש שנים. היו"ר ויתר חברי הועד לא יוכלו לכהן בוועד יותר מקדנציה אחד ברציפות. זכותם להיבחר מחדש לאחר תקופת צינון של 3 שנים.

בחירות ליו"ר תתקיימנה באסיפה כללית שנה לפני כניסה לתפקיד. במשך שנה שלמה הוא יהיה היו"ר הנבחר ומעמדו בוועד יהיה של משקיף. באותה השנה ייבחר המזכיר ויתר חברי הועד ויכנסו מיד לתפקיד.

5. ג. החלטות ועד איגוד הגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד

החלטות הועד מתקבלות ברב דעות. היו דעות שקולות בהצבעה מסוימת- יכריע יו"ר הועד.
הוועד יתעד את החלטותיו, והנימוקים שבצידם, בפרוטוקולים כתובים.

5. ד. ישיבות ועד איגוד הגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד

היו"ר ו/או מזכיר האיגוד מכנס ישיבת הועד וקובע את סדר היום. הישיבות חוקיות רק אם ישתתפו בהן רב חברי הועד.

5. ה. תפקידי ועד איגוד הגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד

תפקידי הועד הם: ייצוג האיגוד בחברות דומות בחו"ל, כלפי הר"י- המועצה המדעית, משרד הבריאות ואמצעי התקשורת. הועד ייצג הגסטרואנטרולוגים כלפי המעבידים על תנאי עבודתם דרך הר"י ארגון כנסים, הוצאה לפועל של החלטות האסיפה הכללית, דיווח לאסיפה הכללית , אשור הוצאות של חברי הועד.

ו. הועד יטפל בכל הבעיות במסגרת מטרות האיגוד שלא יוחדו בתקנון זה לגוף אחר.

ז. הוועד יכהן בתפקידו עד שייבחר ועד חדש על ידי האסיפה הכללית של האיגוד. אסיפה כללית רשאית להחליף את הוועד לפני תום תקופת כהונתו ברוב של 75%.

במקרה ופחת מספר חברי הוועד לפני תום כהונתם עד למטה משלושה חברים, ייכנסו חברי הוועד הנותרים, בתוך 60 ימים, אסיפה כללית שלא מן המניין לשם החלטה על הרכב הוועד.

ח. ועד האיגוד לא יוכל לקבל כל החלטה הנוגדת ו/או שאינה מתיישבת עם תקנונה, מדיניותה, החלטותיה או פעולותיה של הר"י.

ט. חבר ועד לא יקבל שכר עבור שירותיו לאיגוד. חבר ועד רשאי לקבל החזר הוצאות בתפקיד על סמך אישורים מתאימים.

י. חבר ועד האיגוד שנעדר מארבע ישיבות רצופות, ללא סיבה סבירה, ייחשב כמתפטר מתפקידו, ותופסק כהונתו, ובלבד שתישלח אליו התראה מתאימה ותינתן לו ההזדמנות לטעון את טענותיו בפני הוועד.

י"א. התפטר חבר ועד האיגוד מתפקידו או שנבצר ממנו להמשיך לכהן בתפקידו מכל סיבה שהיא,.יבחר חבר חדש באספת האיגוד הקרובה.

י"ב. ועד האיגוד מחויב בכל ההתחייבויות המשפטיות (כספיות וחוזיות) שנטל על עצמו הוועד היוצא של האיגוד, ובלבד שנתקבלו בהתאם לתקנון הר"י, אלא אם כן פעל הוועד היוצא בניגוד לתקנון האיגוד או בניגוד לתקנון הר"י, וזאת בכפוף לכל דין.

5. י"ג. יו"ר איגוד הגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד

יו"ר האיגוד חייב להיות חבר מן המניין בעל תואר מומחה בגסטרואנטרולוגיה. מתפקידו של היו"ר לייצג את האיגוד בפני גורמים שונים בארץ ובחו"ל, לכהן כיו"ר ועד האיגוד ולהיות אחראי לפעילויות האיגוד למיניהן. בהיעדרו, ימלא את מקומו מזכיר האיגוד.

5. י"ד. מזכיר איגוד הגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד

מזכיר האיגוד חייב להיות חבר מן המניין בעל תואר מומחה בגסטרואנטרולוגיה. מתפקידו לדאוג לעריכת פרוטוקולים של ישיבות הוועד; לבצע את ההתכתבויות של האיגוד; לדאוג לרשימה מעודכנת של החברים וכתובותיהם, וכמו כן עליו להודיע לחברים על פגישות, אספות ותכניות. בהיעדר המזכיר ימלא את מקומו יו"ר האיגוד או הגזבר.

5. ט"ו.  גזבר איגוד הגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד

גזבר האיגוד חייב להיות חבר מן המניין בעל תואר מומחה בגסטרואנטרולוגיה. גזבר  האיגוד ייבחר על ידי הוועד ומבין חבריו ברוב קולות ויהיה אחראי, בין היתר, לגביית מסי חבר וניהול חשבונות החברה. מתפקידו להגיש לוועד ולאסיפה הכללית דו"ח על פעילות זו ולהעביר דו"חות להר"י בנוגע למצב החשבון של האיגוד וכלל הפעילות הכלכלית שלו. הפעילות הכלכלית של האיגוד תתבצע אך ורק בתיאום עם מחלקת החשבונות בהר"י.

בהיעדר הגזבר, ימלא את מקומו יו"ר האיגוד או המזכיר.

5. ט"ז. ועדת ביקורת

האסיפה הכללית תבחר שלושה חברים, שיהוו את ועדת הביקורת. תפקידי הוועדה יהיו לבדוק את כל העניינים הכספיים של האיגוד ואת חוקיות ההחלטות.

5. י"ז. ועדות משנה

האסיפה הכללית או הוועד רשאים להקים ועדות נוספות, לפי הצורך. ועדות אלו יהיו כפופות לוועד האיגוד. כל החלטה ותקנה מהחלטות ותקנות ועדות המשנה של האיגוד, אשר אינן מתיישבות ו/או סותרות ו/או מתנגדות לתקנות ולהחלטות ועד האיגוד – בטלות מעיקרן.

6. נושאי משרה באיגוד חבים בחובת זהירות ובחובת אמונים כלפי האיגוד וכלפי הר"י.

7. ניגוד עניינים

נושא משרה באיגוד, שפעל תוך ניגוד עניינים ו/או בניגוד להחלטות הוועד או בניגוד להחלטות הר"י ו/או בניגוד לטובת האיגוד ו/או הר"י – רשאי הוועד באישור ועדת הביקורת לדרוש את העברתו מתפקידו, לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, ורשאי הוועד להתלונן כנגדו בלשכה לאתיקה של הר"י.

8. תקציב וכספים

תקציב האיגוד וגובה המס שיוטל על חבריו ייקבע ע"י הועד. התקציב טעון אישור האסיפה הכללית. שיעור מיסי החבר יאושר ע"י הר"י וכן כל שינוי או עדכון.

הועד ישתמש בכספי האיגוד לארגון כנסים מדעיים , הענקת פרסים ומלגות לקידום הגסטרואנטרולוגיה בישראל וכיו"ב פעולות המקדמות את מטרות האיגוד. יו"ר האיגוד, המזכיר והגזבר יהיו מורשי חתימה בחשבון הבנק של האיגוד בתקופת כהונתם. המחאות האיגוד יחתמו ע"י שני מורשי חתימה.

מורשה חתימה, שנבצר ממנו למלא את תפקידו לתקופה ארוכה משלושה חודשים, מכל סיבה שהיא (כגון יציאה לחו"ל) – תבוטל חתימתו בחשבון האיגוד בבנק, וועד  האיגוד ימנה תחתיו מורשה חתימה אחר מקרבו.

העברת התפקיד בין הגזברים והחלפת מורשי חתימה  באיגוד לאחר הליך בחירות, יתבצעו במהירות האפשרית לאחר מועד הבחירות ובתוך 30 ימים, לכל המאוחר, לאחר מועד קיומן.

ניהול הכספים ע"י הגזבר יבוצע דרך הר"י. דו"ח הכנסות והוצאות יוגש אחד לשנה  באסיפת האיגוד.

הועד רשאי להטיל מס נוסף או תשלום למטרה מיוחדת ובלבד שיקבל על כך אישור ברב פשוט של האסיפה הכללית ואישור הר"י.

9. שינוי תקנון איגוד הגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד

א. כל הצעה לשינוי התקנון, פרט לסעיפים 1.א' ו-ב' תישלח לחברים מן המניין בכתב ע"י הועד 30 יום לפני מועד האסיפה הכללית שבה תידון הצעת השינוי.

ב. הצעת השינוי לתקנון, פרט לסעיפים 1.א' ו-ב' תתקבל באסיפה הכללית, (רגילה או מיוחדת) באם הצביעו בעדה מחצית מחברי האיגוד מן המניין או שני שליש מהנוכחים באותה אסיפה, בעלי זכות הצבעה. אין לשנות משמעות ו/או לבטל את הסעיפים א' ו-ב'.

השינויים המוצעים יובאו לדיון בפני האסיפה הכללית, ושינויים שהתקבלו ברוב הדרוש יצוינו במפורש בפרוטוקול האסיפה ויקבלו את אישור היועץ המשפטי בהר"י, בטרם ייכנסו לתוקף.

10. פירוק איגוד הגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד

הועד יכול להביא בפני האסיפה הכללית הצעה לפירוק האיגוד. על הועד להמציא הצעה מעין זו לחברים לא יאוחר מחודשיים לפני האסיפה הכללית. החלטה על פירוק האיגוד מתקבלת בהצבעה  חשאית וברב של שני שלישים ממספר החברים מן המניין המשתתפים באסיפה הכללית. במקרה של פירוק האיגוד יועבר רכוש האיגוד לוועד המרכזי של ההסתדרות הרפואית בישראל אשר יעבירו לפי שיקול דעתו לכל גוף הדומה או הזהה למטרותיו לאיגוד.

11. חוגים מקצועיים של איגוד הגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד

א. יוקמו חוגים מקצועיים (working groups) במסגרת האיגוד. החוג יעסוק בנושא ספציפי בגסטרואנטרולוגיה ויזום קידומו בישראל ע"י הקמת בסיס נתונים, קיום מחקרים משותפים, כנסים ופרויקטים.

המעוניינים בהקמת חוג יפנו בכתב לוועד האיגוד, אשר ידון בבקשתם ויחליט האם לאשרה.

דרושים לפחות 20 חברים מן המניין להקמת חוג.

ב. החוגים שיוקמו יהיו כפופים בהחלטותיהם ותקנוניהם לאיגוד.

ג. חברות מן המניין בחוג שמורה לחברי האיגוד בלבד. חברות נלווית בחוג תתאפשר גם לחברים שאינם חברים באיגוד.

ד. לועד החוג יבחרו 4 חברים – יו"ר, מזכיר ושני חברים. הבחירה על ידי מליאת האיגוד, אחת ל-3 שנים. רק חברים מן המניין באיגוד יוכלו להיבחר ולבחור.

בעלי התפקידים בחוג לא יוכלו לשמש כבעלי תפקידים באיגוד במהלך תקופת כהונתם בחוג. היו"ר ויתר חברי החוג לא יוכלו לכהן בועד החוג יותר מ2 קדנציות ברציפות.

זכותם להיבחר מחדש לאחר תקופת צינון של 3 שנים..

ה. יושבי ראש החוגים יוזמנו לישיבות ועד האיגוד לדיווח ודיון הנושאים הנוגעים לחוג

ו. החלטות ועדי החוגים דורשות אישור ועד האיגוד.

ז. תקנון האיגוד יהיה בסיס לתקנון החוגים. המטרות המיוחדות לכל חוג יוגדרו בנפרד.

ח. פעילותם של החוגים (כנסים וכו') תהיה מתואמת עם האיגוד וכל פרסומי החוגים ישאו את שם וסמל האיגוד, ויאושרו תחילה במועצת/בועד האיגוד.

ט. החוג לא ינהל את כספיו בנפרד מכספי האיגוד.

י. ניהול הכספים, כולל גביית דמי חבר לחוגים וכנסים של החוגים, יהיה ע"י גזבר האיגוד. הוצאת כספים כמקובל באיגוד, לפי בקשת החוג ובאישור ועד האיגוד.

12. פרשנות

סעיפי תקנון זה יהיו נתונים לפרשנות היועץ המשפטי של הר"י, וכל נושא משפטי שאינו מוסדר בתקנון יקבל מענה במחלקה המשפטית של הר"י.

כל הנאמר בתקנון זה, הנכתב בלשון זכר, מתייחס בכל מקרה הן לזכר והן לנקבה.

נוהל בחירות באיגוד

1. מטרת נוהל זה לקבוע סדרי בחירות תקינים באיגוד.

2. אופן הבחירות באיגוד יהיה כבחירות ישירות ליו"ר ומזכיר האיגוד ולשאר חברי הוועד.

3. תשעים (90) ימים טרם עריכת בחירות באיגוד, ימנה ועד האיגוד ועדת בחירות בת שלושה חברים בלתי תלויים, שאינם מועמדים לתפקיד נושא משרה באיגוד.

4. ועדת הבחירות תיידע את כל חברי האיגוד בדבר האפשרות להגיש מועמדות לתפקיד היו"ר ו/או לתפקיד חבר בוועד האיגוד, ותפרט את הקריטריונים שבהם צריך המועמד לתפקיד לעמוד. הגשת המועמדויות לוועדת הבחירות תיעשה לא יאוחר מ-45 ימים לפני מועד קיום הבחירות.

5. ועדת הבחירות, בשיתוף מחלקת איגודים מדעיים בהר"י, תכין רשימה של כל החברים מן המניין הרשאים לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד, על פי הקריטריונים המפורטים בתקנון הר"י ובתקנון האיגוד.

6. לא יאוחר מ-30 יום טרם עריכת הבחירות, תשלח ועדת הבחירות לחברים הזמנה לבחירות, שתכלול סדר יום כולל שעות הפתיחה והסגירה של הקלפי, סדרי הבחירות, שמות המועמדים ואופן הצגת מצעם בפני הבוחרים.

7. על כל חבר המבקש להסדיר את חובותיו להר"י או לאיגוד לעשות כן עד 30 ימים לפני מועד הבחירות.

8. ביום הבחירות תהיה ועדת הבחירות זמינה במשך כל הבחירות, לצורך התייעצות והכרעה בנושאים חריגים.

9. אם יש יותר ממועמד יחיד, ייערכו הבחירות בהצבעה אישית וחשאית, באמצעות קלפיות.

10. עם סגירת הקלפיות, תתחיל ועדת הבחירות למנות את הקולות. כל מועמד רשאי לבקש להציב משקיף מטעמו בזמן ספירת הקולות.

11. במקרה של שוויון קולות, יתבצע סיבוב בחירות נוסף בין שני המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר. במקרה של שוויון בסיבוב הנוסף, תתכנס ועדת הבחירות ותכריע בין המועמדים על ידי הגרלה או על ידי קביעת רוטציה בתפקיד, בהסכמת הנבחרים.

12. אם מספר המועמדים זהה למספר נושאי המשרה, כפי שקבוע בתקנון האיגוד, ניתן לאשר את הרכב הוועד בהצבעה גלויה, ובלבד שתינתן אפשרות לבוחרים להתנגד למינויו של מועמד לתפקיד. על אף האמור בסעיף זה, תתקיים הצבעה חשאית אף במקרה זה על פי דרישת 20% מהחברים בעלי זכות ההצבעה באיגוד.

13. ועדת הבחירות תודיע בכתב, בתוך 10 ימים ממועד הבחירות, את תוצאותיהן ותדווח עליהן לחברי האיגוד ולהר"י.

14. התנהלות הבחירות תהיה תואמת, בכל מצב, את הנאמר בתקנון הר"י ובתקנון האיגוד.

15. האחריות לביצוע נוהל זה מוטלת על ועד האיגוד.

16. במידה ויחליט הועד על קיום בחירות אלקטרוניות, יחייב נוהל בחירות זה בשינויים המחויבים.